Buddha Purnima

Buddha Purnima

Habre Nepal Habre Nepal

बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. Dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. Saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dharma. I take refuge in the Sangha. भगवान बुद्धले तपाई र तपाईंको परिवारमा सुख, शान्ति र प्रगति प्रदान गरुन। On Buddha Purnima, wishing you and your family all the happiness, peace …